Ewa Zagórska-Prątnicka - adwokat w Izbie Warszawskiej.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz podyplomowego studium rzeczoznawstwa majątkowego Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Z wynikiem pozytywnym zdała również egzamin na aplikację prokuratorską.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k., warszawskich biurach międzynarodowych spółek prawniczych oraz Ministerstwie Sprawiedliwości.
Obsługiwała polskie i zagraniczne spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, w tym m.in. w polskich i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych.
Jej specjalizacja obejmuje sprawy cywilne i gospodarcze, w tym m.in. opiniowanie i projektowanie umów prawa cywilnego i handlowego, obsługa transakcji nieruchomościami, przeprowadzanie inwestorów przez proces inwestycyjny zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych jako pełnomocnik i obrońca.

Laureatka I nagrody w ogólnopolskim Konkursie im. prof. dr hab. Jerzego Jakubowskiego z zakresu problematyki sądownictwa polubownego i mediacji za pracę magisterską p.t. „Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych wyroków sądów polubownych w Polsce”.
Uczestniczka szkoleń i paneli dyskusyjnych organizowanych przez zagraniczne i krajowe instytucje arbitrażowe: VIAC (Wiedeń) i ICC (Paryż) oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości.
Biegle włada językiem angielskim.